• 25. 9. 2022

Obchodný podiel v spoločnosti

Predaj obchodného podielu sprevádza predaj firmy. Pri predaji firmy dochádza k prevodu obchodného podielu spoločnosti z jedného spoločníka na druhého alebo na tretiu osobu, ktorá nie je spoločníkom spoločnosti. Spoločníci spoločnosti sa môžu rozhodnúť, či uprednostnia predaj spoločnosti alebo jej likvidáciu, kedy dochádza k úplnému zániku spoločnosti a k jej výmazu z Obchodného registra.

K danému úkonu sa vyžaduje súhlas valného zhromaždenia, na ktorom zasadajú spoločníci spoločnosti. Výnimku vytvára situácia a okolnosti, ktoré sú uvedené v spoločenskej zmluve.

súhlas medzi kupujúcim a predávajúcim

To znamená, že tento postup je smerodajný, ak spoločenská zmluva neurčuje inak. Zmluva o prevode obchodného podielu sa vyznačuje určitými stanovenými pravidlami, ktoré musia byť dodržané, aby zmluva bola právoplatná. Obsahom zmluvy je množstvo základných a zásadných informácií, ktoré sa vzťahujú k samotnému prevodu obchodného podielu.

Takýmto spôsobom je možné uskutočniť prevod menšinového alebo väčšinového podielu spoločnosti. V prvom prípade pri prevode menšinového podielu spoločnosti, dochádza k nadobudnutiu účinkov v spoločnosti od dňa podpísania zmluvy. V druhom prípade pri prevode väčšinového podielu spoločnosti, dochádza k platnosti účinkov od dňa zápisu do Obchodného registra.

zmluva o prevode obchodného podielu

Predaj podielu v sro nastáva pri ukončení podnikateľskej činnosti z dôvodu nenaplnenia cieľov alebo odchodu do dôchodku, prípadne iných osobných či zdravotných dôvodov, ktoré vedú k tomuto aktu. Spoločnosť prechádza auditom a účtovnou závierkou. Musí mať uzavreté všetky záväzky a pohľadávky a zodpovedať požiadavkám a predpisom, ktoré sa vzťahujú k ukončeniu fungovania spoločnosti v našej krajine. Takáto spoločnosť je pripravená na predaj. Jej súčasťou je jej história, ktorá je sprevádza od jej vzniku, záznamy v účtovných knihách, nadobudnutie majetku, mena na trhu, zákazníkov, know-how. Patria tu aj technológie, zamestnanci a iné položky a činnosti, ktoré sú súčasťou predchádzajúceho fungovania spoločnosti. Viac informácii k danej téme vám poskytnú odborníci v tejto oblasti.